رکورد اولین جلسه آموزشی پایه و اساس مایکروسافت آژور با مایکروسافت فارسی